ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ต.ค. 2564
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ต.ค. 2564
3 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2564
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ต.ค. 2564
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 ก.ย. 2564
7 ยกเลิกการใช้บัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ก.ย. 2564
8 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ก.ย. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ส.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
40
09 ส.ค. 2564
12 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ก.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ก.ค. 2564
14 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 มิ.ย. 2564
15 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 มิ.ย. 2564
16 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 มิ.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 พ.ค. 2564
18 วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 มี.ค. 2564
19 การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 มี.ค. 2564
20 ขอเชิญใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) แจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14