กิจกรรม : การจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

รายละเอียด :
    

 นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสัมพันธ์ โกกีฬาประธานสภาเทศบาลตำบลโพธ์เสด็จ  เป็นประธานการประชุม  นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ แถลงนโยบายต่อสภา ฯว่าตนจะบริหารเทศบาลตำบลโพธ์เสด็จไปตามอำนาจหน้าที่ที่ระเบียบข้อกฎหมายกำหนดไว้โดยจะยึดหยัก “ร่วมคิด รวมทำ ร่วมพัฒนา” เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศลาลตำบลโพธฺเสด็จ  ยึดหยักความต้องการของประชาชนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เปิดโฮกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฯทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการต่าง ๆ  ซึ่งผลสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการบริหารโครงการนั้น  ๆ และตนจะแนวทางการบริการจัดกามรที่ดี มีประสิทธิภาพปราศจากทุจริต และอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม โดยมุ่งเน้น 4 เรื่อง 1.การมีหลักการ มีความรับผิดชอบ ตอบคำถามต่อสาธารณะได้ 2.เปิดเผย ตรวจสอบได้ รับรู้ได้ในกระบวนการตจัดสินใจต่าง ๆ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมตรวจสอบฝ่ายบริหาร ร่วมจัดการสังคมในลักษระประชาสังคม และ  4. สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่ของตนเอง เคารพกฎระเบียบของสังคม  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    อ่าน 129 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**